Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarde gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dijko Plastics B.V. en een koper waarop Dijko Plastics B.V. deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

De door Dijko Plastics B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Dijko Plastics B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Deelleveringen

Het is Dijko Plastics B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Dijko Plastics B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen etc.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Dijko Plastics B.V. er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Dijko Plastics B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Dijko Plastics B.V. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dijko Plastics B.V. omstandigheden ter kennis komen die Dijko Plastics B.V. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– Indien Dijko Plastics B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Dijko Plastics B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over  te gaan, één en ander onverminderd het recht van Dijko Plastics B.V.  schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dijko Plastics B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te dienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dijko Plastics B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Garantie

 1. Dijko Plastics B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levertijd.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan hiervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Dijko Plastics B.V. gedurende drie maanden aansprakelijk, met een maximum van Euro 10.000,=.
 4. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
 5. Eventuele schade voortvloeiende hieruit komt niet voor rekening van Dijko Plastics B.V.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Dijko Plastics B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Dijko Plastics B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Dijko Plastics B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

– De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak – zaken zelf;

– De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Dijko Plastics B.V. verrichte of te verrichten diensten;

– Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

 1. Door Dijko Plastics B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Dijko Plastics B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Dijko Plastics B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Dijko Plastics B.V.:

– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Dijko Plastics B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Dijko Plastics B.V. geleverde zaken te verpanden aan Dijko Plastics B.V.;

– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Dijko Plastics B.V.;

– Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Dijko Plastics B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 Gebreken; klachtentermijn

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onder-zoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– Of de juiste zaken zijn geleverd;

– Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeen-stemmen met het overeengekomene;

– Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan Dijko Plastics B.V. te melden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maan-den na aflevering schriftelijk aan Dijko Plastics te melden.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Dijko Plastics B.V. worden geretourneerd.

Artikel 12 Prijsverhoging

Indien Dijko Plastics B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Dijko Plastics B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Dijko Plastics B.V. mag bij de aflevering geldende prijs die volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot de emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten uit te late retourzendingen en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 1. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour-zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

– door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Dijko Plastics B.V.;

– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL72ABNA062.17.31.919 van de ABN AMRO bank te Harderwijk t.n.v. Dijko Plastics B.V. te Zeewolde.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 10% op jaarbasis.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Kredietbeperking

Dijko Plastics B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 16 Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper, welke buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van de vordering bedragen.
 2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

Dijko Plastics B.V. is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Dijko Plastics B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen en in andere bedrijven dan die van Dijko Plastics B.V., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dijko Plastics B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dijko Plastics B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Dijko Plastics B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dijko Plastics B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dijko Plastics B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dijko Plastics B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Dijko Plastics B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Lelystad. Dijko Plastics B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Dijko Plastics B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Dijko Plastics B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het afgekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Dijko Plastics B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.